Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN PRAKTIJK VOOR PPZ
art. 1. Kosten.
In de praktijk voor PPZ wordt zorg geboden die NIET valt onder de GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg), dat wil zeggen:  particulier bekostigde zorg.
Aanmelding voor vergoede zorg gaat via het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) of met verwijsbrief van de huisarts of jeugdarts.

Als ouders een PGB hebben aangevraagd bij het wijkteam voor opvoedondersteuning, dan wordt de rekening naar de ouders gestuurd.

Andere hulp die niet onder de vergoeding van de gemeente valt is ondersteuning aan school, de school kan in overleg met de ouders, de Praktijk voor PPZ inschakelen.

Als betalingstermijn geldt in dat geval: binnen 30 dagen na factuurdatum.

art. 2. Verhindering.
Afspraken die minder dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, worden in rekening gebracht (betalingstermijn: 30 dagen na factuurdatum).

art. 3. Annulering van vastgelegde groepssessies.
Het tussentijds afbreken van een afgesproken serie bijeenkomsten (groepstraining) geeft geen recht op creditering van de rekening.

art. 4. Fases van de behandeling/begeleiding.
a. Intake- en diagnostiekfase: probleeminventarisatie, analyse en advies. (dit kan in 1 gesprek zijn of meer afspraken waarin ook observatie en/of testdiagnostiek plaatsvindt).
b. Behandelfase: samen met de psycholoog werken jeugdige en/of de ouders aan verandering van zijn problemen of klachten.
c. Evaluatie en afronding: beëindiging van de behandeling/begeleiding vindt in een afsluitend gesprek plaats.

art. 5. Geheimhouding.
Voor alles wat behandelaar/begeleider uit hoofde van de uitoefening van haar beroep ter kennis komt, voor zover van vertrouwelijke aard, geldt geheimhoudingsplicht. Ook na beëindiging van de behandeling blijft deze verplichting bestaan. Indien het voor de behandeling/begeleiding van belang is dat overlegd wordt met anderen die bij het kind of gezin betrokken zijn, wordt dit met ouders besproken en toestemming gevraagd, voordat een dergelijk contact gelegd wordt.

art. 6. Dossiervorming en inzagerecht.
Op grond van wettelijke verplichtingen wordt een dossier bijgehouden waarin de voor de behandeling relevante gegevens van de jeugdige en zijn/haar ouders zijn opgenomen. De wettelijke vertegenwoordigers van kinderen jonger dan 16 jaar hebben inzagerecht. Als een kind 16 jaar of ouder is maar niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn eigen belangen, dan behouden de wettelijk vertegenwoordigers inzagerecht. In principe hebben kinderen vanaf 12 jaar inzagerecht, maar inzage of afschrift van de stukken wordt geweigerd als een kind niet in staat kan worden geacht tot redelijke waardering van zijn eigen belangen.

art. 7. Verstrekken van inlichtingen.
Aan derden worden uitsluitend gegevens verstrekt na schriftelijke toestemming vooraf door beide gezagsdragende ouders of door de jeugdige vanaf 16 jaar. Ook na scheiding dienen ouders beiden schriftelijke toestemming te geven, tenzij één ouder geen wettelijk gezag (meer) heeft. De gezagsdragende ouder is verplicht de andere ouder informatie over hun kind te verschaffen.

art.8. Minderjarigen.
Kinderen onder 12 jaar beslissen niet voor zichzelf, de ouders treden op als hun vertegenwoordiger en zijn bevoegd beslissingen te nemen voor het kind.
Tussen 12 en 16 jaar geldt dat kinderen en ouders gezamenlijk beslissen over behandeling/begeleiding. De ouders krijgen ook informatie over hun kind als het daar geen toestemming voor geeft, behalve als dit door de professional als tegenstrijdig met het belang van het kind wordt geacht.

art. 9. Klachtrecht.
Indien u een klacht heeft over de werkwijze van de praktijk, dan kan dit in eerste instantie met de behandelaar besproken worden. als dit onvoldoende oplost, dan is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de beroepsvereniging lvvp (www.lvvp.nl).