Doelgroep Kinderen/Jongeren; (leer)ontwikkeling, gedrag, hoogbegaafdheid, trauma

De praktijk is gericht op jeugdigen van 0 tot 18 jaar. De geboden expertise ligt voornamelijk op het gebied van (ernstige) gedragsproblemen en het grensvlak van gezin en onderwijs. Gedragsproblemen doen zich immers in beginsel voor tijdens de hele dag en de begeleiding thuis en op school zal dan ook op elkaar moeten aansluiten. Gedragsproblemen hangen vaak samen met knelpunten in het schoolse leren, bijvoorbeeld als het kind moeite heeft met de lesstof of juist te makkelijke lesstof aangeboden krijgt. Ook wanneer er sprake is van een stoornis (zoals ADHD) dan heeft dat invloed op leren en gedrag op school.  In overleg met ouders (en na hun toestemming) worden daarom gegevens van de school betrokken bij de analyse van de problemen die zich voordoen.

Ontwikkeling van jonge kinderen
Als er vragen zijn over de ontwikkeling van jonge kinderen, is het niet verstandig om (te lang) af te wachten. Ingrijpen heeft namelijk het meeste effect als het kind nog jong is. Daarom is het vragen van advies en diagnostiek op jonge leeftijd juist verstandig, om verergering van de ervaren knelpunten te voorkomen.

Hoogbegaafdheid
De praktijk biedt specifieke expertise op het gebied van hoogbegaafdheid. Hoogbegaafde kinderen kunnen net als alle andere kinderen te maken krijgen met een diversiteit aan problemen.  Maar bovendien kan een (extreem) hoge intelligentie problemen op school veroorzaken omdat het reguliere lesaanbod en de benadering van het kind te weinig aansluiten bij de (onderwijs)behoefte van het kind. Daarom vraagt de problematiek van kinderen met een hoge intelligentie een aangepaste benadering.

Kinderen t/m 11 jaar:

De ouders melden hun kind aan via het aanmeldingsformulier, en worden betrokken bij de behandeling. Het is wettelijk verplicht om toestemming van beide ouders te hebben om diagnostiek en een behandeling te kunnen starten.

12 tot en met 15-jarigen:

Voor jeugd van 12 – 16 jaar geldt, dat contact met ouders deel uitmaakt van de zorg, om de benodigde informatie te verkrijgen en daarnaast om de visie van de ouders te horen. Zowel de jongere als de ouders moeten akkoord gaan met de behandeling (zij beslissen dus samen). Als ouders niet akkoord gaan, dan kan de behandeling toch plaatsvinden als dat in het belang van de jongere is.

Vanaf 16 jaar:

Jeugdigen van 16 jaar en ouder kunnen zich zonder hun ouders aanmelden voor een intakegesprek en beslissen zelf over al dan niet tot behandeling overgaan. Informatie mag niet zonder hun toestemming aan hun ouders gegeven worden; hier gelden de ouders als “derden” in de zin van de privacywetgeving.