Kennismakingsgesprek (kosteloos)

Als de aanvraag alleen om een intelligentieonderzoek “sec” gaat (bijvoorbeeld t.b.v. toelating in een Plusklas voor hoogbegaafden) dan is geen intakegesprek van toepassing.

Het kennismakingsgesprek is bedoeld om de stapsgewijze aanpak van diagnostiek en begeleiding uit te leggen, voordat ouders besluiten om de jeugdige aan te melden.  Vervolgens kan worden aangemeld met behulp van o.a. de aanmeldingsvragenlijst over de ontwikkeling van de jeugdige, waarop ook de hulpvraag kan worden genoteerd.

In het intakegesprek kijken we vervolgens gezamenlijk naar de ontwikkeling en andere mogelijk relevante zaken, en de knelpunten die de jeugdige en/of de ouders/school ervaren. Het is eveneens mogelijk dat u een gevraagd wordt om een gedragsvragenlijst in te vullen om het gedrag van het kind in kaart te brengen.
Naar aanleiding van het intakegesprek zijn er volgende stappen mogelijk:

  • Een psycho-diagnostisch onderzoek, om de onderliggende factoren helder te krijgen die een rol spelen bij de gesignaleerde knelpunten
  • Adviezen voor in de gezins- en schoolsituatie
  • Behandeling/begeleiding van de jeugdige individueel of met ouders/gezin
  • Behandeling door middel van begeleiding van de ouders/leerkracht (mediatietherapie)
  • Doorverwijzing naar een ander zorgtraject

of een combinatie van deze mogelijkheden.