Kennismakingsgesprek

Wanneer er sprake is van knelpunten in het gezin  rond een kind dan wordt telefonisch besproken of de aanmelding bij de Praktijk voor PPZ past of dat elders een beter passend hulpaanbod gevonden kan worden.

Vervolgens kan worden aangemeld met behulp van o.a. de aanmeldingsvragenlijst over de ontwikkeling van de jeugdige, waarop ook de hulpvraag kan worden genoteerd.

Als de aanmelding (met het aanmeldingsformulier) geraliseerd is dan wordt gestart met een intakegesprek dat is bedoeld om de stapsgewijze aanpak van (diagnostiek en) begeleiding/behandeling uit te leggen.

In het intakegesprek kijken we gezamenlijk naar de ontwikkeling en andere mogelijk relevante zaken, en de knelpunten die de jeugdige en/of de ouders/school ervaren. Het is eveneens mogelijk dat u een gevraagd wordt om een gedragsvragenlijst in te vullen om het gedrag van het kind in kaart te brengen.
Naar aanleiding van het intakegesprek zijn er volgende stappen mogelijk:

  • Een psycho-diagnostisch onderzoek, om de onderliggende factoren helder te krijgen die een rol spelen bij de gesignaleerde knelpunten
  • Adviezen voor in de gezins- en schoolsituatie
  • Behandeling/begeleiding van de jeugdige individueel of met ouders/gezin
  • Behandeling door middel van begeleiding van de ouders/leerkracht (mediatietherapie)
  • Alsnog doorverwijzing naar een ander zorgtraject

of een combinatie van deze mogelijkheden.

Als de aanvraag alleen om een intelligentieonderzoek “sec” gaat (bijvoorbeeld t.b.v. toelating in een Plusklas voor hoogbegaafden) dan is geen intakegesprek van toepassing.

In dat geval is er indien gewenst een kort kennismakingsgesprek met ouders.