Vraaganalyse en zorgaanbod behandeling en begeleiding

Vragen

Veel ouders hebben vragen over de ontwikkeling van hun kind. Verschillende zaken kunnen opvallend zijn: een kind kan onzeker zijn; problemen op school hebben of een sombere en teruggetrokken houding; moeite hebben in de omgang met andere kinderen of gedragsproblemen hebben waarvoor de juiste aanpak moeilijk te vinden is.

Soms lijken knelpunten plotseling ontstaan te zijn, bijvoorbeeld bij een verandering in de gezinssituatie. Soms echter bestaat al veel langer het gevoel dat er iets bijzonders met het kind aan de hand is; in de loop van de ontwikkeling worden dan meer en meer opvallende (gedrags)kenmerken zichtbaar.

Twijfels

Een kind groeit en ontwikkelt zich. In de opvoeding moeten ouders dan ook steeds hun aanpak aanpassen aan wat het kind juist op die leeftijd nodig heeft. De situatie verandert dus voortdurend, voor het kind èn voor de opvoeder(s).

Wanneer een kind problemen heeft, is het extra moeilijk voor ouders om op de juiste manier met hun zoon of dochter om te gaan. Wat te doen als het kind een huil-baby is?  Wat is de beste benadering wanneer een kind zich anders gedraagt dan wordt verwacht?

Er kunnen problemen ontstaan op school of er kunnen vragen zijn over de leervorderingen. De schoolkeuze kan moeilijk zijn, als de gewone basisschool niet geschikt lijkt te zijn  of als vervolgonderwijs gekozen moet worden.

Vaak lossen problemen zich “vanzelf” op, na kortere of langere tijd. Het is echter niet eenvoudig om te beoordelen of het om problemen gaat, waar professionele hulp bij nodig is. Met een deskundige op het gebied van kinderen en ontwikkelingsproblemen kunnen knelpunten begrepen worden en met dat inzicht anders benaderd worden.

Startgesprek en Diagnostiek

Allereerst wordt informatie verzameld zodat zicht ontstaat op de factoren die van invloed zijn op de problemen. Vaak is daarvoor het intakegesprek toereikend, met de aangeleverde informatie (aanmeldingsvragenlijst, een kopie van eventueel eerder onderzoek, etc.). Ook wordt vaak contact opgenomen met anderen die het kind kennen (mits de cliënt daarvoor toestemming geeft) en soms is uitgebreider (test)diagnostiek nodig. Dit wordt met de benodigde uitleg in het intakegesprek aan de orde gesteld. Van een Psychodiagnostisch Onderzoek wordt altijd een schriftelijk verslag gemaakt met alle onderzoeksresultaten en conclusies.

Behandeling/begeleiding of advies

Na de “onderzoeksfase” (intake en eventueel diagnostiek) wordt afhankelijk van de situatie behandeling/begeleiding van het kind, begeleiding van de ouders (mediatietherapie) en/of advisering voor de begeleiding van het kind op school aangeboden.

Voordat de begeleiding start, wordt uitgelegd waarom de gekozen vorm het beste aansluit bij de hulpvraag; soms is dat een specifiek ondersteuningsprogramma op school.