Tarieven

De door ouders bekostigde zorg (al dan niet met PGB)

De Jeugd-GGZ (0 tot 18 jaar) is vanaf 1 januari 2015 net als alle andere Jeugdhulp de verantwoordelijkheid van de gemeente waarin de jeugdige woont/ ingeschreven staat. Om daarvoor in aanmerking te komen is verwijzing door huisarts of indicatie/beschikking van het CJG vereist.  Deze indicatie kan vervolgens bij de gemeente worden omgezet in een PGB of jeugdigen en hun ouders kunnen hulp “in natura” bij een gecontracteerde zorgaanbieder vragen.

Wanneer u geen verwijzing en/of geen bemoeienis door het CJG wenst, kunt u zich aanmelden voor hulp zonder vergoeding. De Praktijk voor PPZ biedt daarnaast hulp die NIET valt onder de vergoedingsregeling van de gemeente.  Bij twijfel is  overleg via een oriënterend telefoongesprek mogelijk.

Particulier bekostigde hulp

Als diagnostiek en/of behandeling gewenst is die niet onder de verantwoordelijkheid en vergoeding van de gemeente  valt, of als u liever aanmeldt voor diagnostiek/behandeling zonder de goedkeuring van de gemeente of verwijzing van de huisarts te vragen, dan kunt u oriënterend contact opnemen via info@praktijk-ppz.nl.

Globaal kunt u uitgaan van het volgende: voor diagnostiek geldt een standaardbedrag, bijvoorbeeld voor intelligentieonderzoek met observatie wordt 599,– euro in rekening gebracht (gesprek vooraf met de ouders, onderzoek/observatie inclusief gesprek met het kind, bespreking van alle onderzoeksresultaten en  schriftelijke verslaglegging van het geheel).

Intelligentieonderzoek “sec” kan aangevraagd worden voor 399,– euro. Dit is bijvoorbeeld voor kinderen die in aanmerking willen komen voor een Plusklas waar een intelligentieonderzoek wordt gevraagd om toegelaten te kunnen worden. Bij een dergelijk onderzoek vinden geen gesprekken vooraf en achteraf plaats.

Begeleiding volgens uurtarief: tarief voor zelfbetalers of via PGB

Begeleiding van ouders en/of jeugdige wordt gefactureerd op basis van een uurtarief waarbij geldt: 45 minuten contacttijd en 15 minuten administratietijd.  Het tarief vanaf januari 2019 is 100,– euro per uur.

Ondersteuning: tarief instanties

Het tarief voor leerkracht/schoolbegeleiding/gemeenten is 105,– euro per uur waarbij voor scholen kortingen gelden wanneer een contract voor meerdere uren wordt afgesloten, of een zorgarrangement wordt afgesproken.