Wettelijk kader en privacy

Wettelijke bepalingen

De Praktijk voor Psychologische Pedagogische Zorg is gebonden aan wettelijke kaders en regels, zoals de WGBO (Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst) en de Wet BIG (Beroepen in Individuele Gezondheidszorg). De Praktijk staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30265372.

Het BIG register is het centrale register waarin alle zorgverleners staan geregistreerd die een Big-registratie hebben. Hierdoor is altijd controleerbaar welke kwalificaties de zorgverlener heeft en of de registratie nog geldt (zie ook onder “registraties en kwalificaties”). Zorgaanbieders die in het BIG-register zijn opgenomen, vallen onder het Tuchtrecht van de Wet BIG.

De WGBO bevat de voorwaarden waar de zorgverlener aan moet voldoen, bijvoorbeeld voordat een behandeling gestart wordt met het behandelplan met de cliënt besproken zijn en moet deze akkoord zijn.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

De privacywetgeving bepaalt dat de gegevens van de cliënt niet aan “derden” ter beschikking gesteld mogen worden. Alleen met schriftelijke toestemming van de cliënt mag een schriftelijk verslag aan anderen gegeven worden of telefonisch overlegd worden met bijvoorbeeld de school.

Uitzondering: intercollegiaal overleg, zoals intervisie en supervisie met collega’s mag zonder toestemming, mits geanonimiseerd.

Na afloop van de behandeling wordt het dossier 15 jaar bewaard (dit is de wettelijke bewaartermijn). Indien een cliënt het dossier wil laten vernietigen, dan moet hiertoe schriftelijk opdracht gegeven worden. Beide ouders moeten het verzoek ondertekenen, voor jeugdigen vanaf 16 jaar geldt dat zij zelf een dergelijk verzoek moeten ondertekenen.

Voor de verschillende leeftijdsgroepen gelden verschillende regels:

Jonge kinderen:

De ouders melden hun kind aan via het aanmeldingsformulier, en worden betrokken bij de behandeling.

12 tot en met 15-jarigen:

Voor jeugd van 12 – 16 jaar geldt, dat contact met ouders deel uitmaakt van de zorg, om de benodigde informatie te verkrijgen en daarnaast om de visie van de ouders te horen. Zowel de jonger als de ouders moeten akkoord gaan met de behandeling. Als ouders niet akkoord gaan, dan kan de behandeling toch plaatsvinden als dat in het belang van de jongere is.

Vanaf 16 jaar:

Jeugdigen van 16 jaar en ouder kunnen zich (met verwijsbrief van de huisarts) ook zonder hun ouders aanmelden. De zorgaanbieder mag dan niet zonder toestemming contact met de ouders opnemen.